Switsj

Switsj is in tydskrift foar bern dat yn it skoaljier acht kear ferskynt. ‘Switsj’ is een tijdschrift dat op de basisscholen in Friesland verspreid wordt. Het tijdschrift verschijnt 8x per jaar.

Pas geleden heeft de redactie van dit blad een interview met Ingrid en mij gehouden Bijna alles is in het Fries. Begrijpen jullie dat?  Ik_en_mijn_turnsport 

Het zijn zo kleine lettertjes. Het is wel veel maar ik zal het overtypen:

Op It Hearrenfean, by de turnskoalle fan it WIK/FTC, turne bern op topnivo. Ingrid Overdip fan Nes (by Akkrum yn ‘e buert) en Carlijn Blekkink fan Weerdinge (yn ‘e buert fan Emmen) turne hjir. Ingrid is yn jannewaris Frysk Kampioen turnen wurden en Carlijn waard doe de kampioen fan Drinte. Ingrid sit yn groep 6, Carlijn yn groep 7. Beide famkes binne har oan it tarieden op de wedstriden wermei’t sy har kwalifisearje kinne foar it Nederlansk Kampioenskip. Wa wit sjogge wy beiden oer in pear jier werom op de Olympische Spelen.

Hoe binne jim begun mei turnen? Ingrid: Ik haw earst op gym sitten, der begun ik mei doe’t ik fiif of seis jier wie. Foarich jier bin ik hjir kaam. De gymklub tocht dat ik dat wol koe. Mem sei dat ik it op It Hearrenfean besykje moast, mar dat woe ik earst hielendal net. No fyn ik it wol leuk. Carlijn: Ik zat ook eerst op gym. Toen ik zes was, ben ik met turnen begonnen en ik ben nu twee jaar hier in Heerenveen aan het trainen. De turnvereniging waar ik op zat, vond dat ik wel naar de turnschool kon.

Hoe wie jim earste dei op de turnskoalle? Carlijn: Nou, je doet gewoon met de andere kinderen mee en dan kijken de trainers wat je kunt. Ingrid: Ik koe hielendal niks doe’t ik hjir kaam. Ja, de radslag mei kromme fuotten. Carlijn: Ha, ha, dat had ik ook. Ik kon ook bijna niks. Ingrid: Ik wie ek hartstikke stiif en mei tastellen turne koe ik ek och net, mar ik fun it wol hiel leuk om mei te dwaan. Carlijn: De trainers kijken gewoon of je het in je hebt. Je leert heel snel. En je krijgt een proefperiode.

Hoe faak traine jim yn ‘e wike? Ingrid: Ik train fiff kear yn ‘e wike, elke training duorret trije en in heal oere. Carlijn: Ik train zes keer per week. Op zaterdag train ik twee keer: eerst ’s ochtends drie uur en dan ’s middags drie en een half uur.

Gean jim direkt ut skoalle wei nei de training? Ingrid: As de training om fjouwer oere begjint, mei ik altyd fiif minuten earder fuort. Mar mem hat frege oft ik in kertier earder fuort mei, want no ha ik net iens tiid om even te pisjen of te drinken foar’t ik fuort moat. Carlijn: Ik ga een half uurder weg, dat mag van school. Ik woon wat verder weg, dus moet ik langer reizen. Mijn ouders brengen en halen mij vaak, maar ik rijd ook wel vaak met iemand mee. Ingrid: Dat is by ek sa, ik kin faak mei ien meiride.

Binne der oefeningen dy’t jim moeilik fine? Carlijn: Sommige dingen vond ik eng om te doen. Naar de hoge springen bijvoorbeeld. Nei de hege springe? Carlijn: Ja, dat is een oefening op de brug. De brug kun je verstellen zodat de ene legger hoger ligt dan de andere en dan moet je van de lage naar de hoge springen. Ingrid: Dat fun ik ek hiel eng om te dwaan. Ik doarste earst net, mar doe hat de trainer my holpen. Hy sette de hege legger wat tichterby en hy gong der sels neist stean. Doe doarste ik wol en no kin ik it. Carlijn: Zo heb ik het ook geleerd. Ik ben heel blij dat ik doorgezet heb. Ik ben er nu ook niet bang meer voor.

Hawwe jim wolris blesueres? Ingrid: Net safolle. Ik ha in kear wat pine oan myn hak en myn knibbel han, mar dat wie frij gau wer oer. Carlijn: Ik heb een keer mijn hand gebroken toen ik mijn handen verkeerd neerzette op de evenwichtsbalk. En ik ben eens op de rand van de trampoline gevallen, toen had ik een gat in mijn hoofd. Mijn knie heb ik ook een keer overstrekt. Maar ja, dat hoort erbij. Het gaat wel weer over.

Moatte jim in soad foar de sport oer ha? Ingrid: Fanwege de trainingen kinst net altyd oeral oan meidwaan. As der in jierdeisfeestje is op in trainingsdei dan kin ik der net hinne. In sliepfeestje kin bijvoorbeeld wol fan sneon op snein, mar net fan freed op sneon. Mar de measten halde der wol rekken mei. Carlijn: Mijn beste vriendin houdt altijd rekening met mijn trainingen als ze een verjaardagsfeestje geeft. Andere verjaardagsfeestjes vind ik niet zo belangrijk. Verder moet je vroeg slapen, je moet een goede nachtrust hebben. Dat lukt mij niet altijd omdat ik ver moet reizen. Ingrid: Ja, dat is wier. Ast wurch bist giet de training hielendal net goed. Thus moatte se ek rekkenhalde mei myn trainingen. Soms ite wy dan wolris middeis waarm. En as ik juns werom kom fan in training, dan is it ite en direkt op bed. Ingrid: Mar ik fyn turnen foaral hiel erch leuk. Ik ha ek keatst en der ha ik ek wol prizen mei wun, mar dat fun ik op lest hiel saai. Hieltyd mar wer dat baltsje oer it fjild slaan. By turnen lear je altyd wer wat nijs. Doe’t ik hjir foar it earst kaam, seach ik famkes hiele moeilike oefeningen dwaan op de brege, doe tocht ik: wat knap. No kin ik it sels. Carlijn: Dat vind ik ook leuk aan turnen, telkens nieuwe dingen leren. Soms is dat wel eng, maar ik doe het dan toch. Achteraf ben ik blij dat ik het gedaan heb. Ik turn toch vooral voor mijn eigen plezier.

3 gedachten over “Switsj

  1. Hallo Carlijn, van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
    Wat een leuke website heb je. En je spreekt al een aardig mondje Fries, HA HA HA.
    Ik vind je turnpakjes erg mooi. Groetjes Mariel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s